Scott Dolan
Scott DolanPresident
Tami Fernandez
Tami FernandezVice President
Sheila Gurley, Ed.S.
Sheila Gurley, Ed.S.Secretary
Brian Liberman
Brian LibermanTreasurer
Ernie Banks
Ernie BanksBoard Member
Sanford Boxerman
Sanford BoxermanBoard Member
John Burke, Ph.D.
John Burke, Ph.D.Board Member
Kate Hatfield
Kate HatfieldBoard Member
Beau Herndon
Beau HerndonBoard Member
Mary Jo Liberstein, Ph.D.
Mary Jo Liberstein, Ph.D.Board Member
Mark Schweiss, CFP,CPA,CFA
Mark Schweiss, CFP,CPA,CFABoard Member
Debbie Champion-Snyder
Debbie Champion-SnyderBoard Member
Gina Wischmeyer
Gina WischmeyerBoard Member